Olkapään kuntoutus

Olkapäävammat kuntoon ammattilaisen avustuksella

Olkapään kuntoutus vaatii yleensä onnistuakseen asiaan erikoistuneen fysioterapeutin tutkimus- sekä hoitokäyntejä. Tärkein hoito Käypä Hoito -suosituksen mukaan on fysioterapeutin suunnittelema ja kontrolloima liikeharjoittelu, jollei vaiva parane itsestään muutamassa viikossa.

Terveys 2000 –tutkimuksen perusteella edellisen kuukauden aikana olkapään vaivoja oli potenut kuudesosa miehistä ja lähes neljäsosa naisista. Olkapään vaivojen riskiä suurentavat olkaniveltä kuormittavat voimat, toistorasitus, ja liiallinen käsien kohoasento.

Miten olkapään tutkiminen etenee?

Pohdimme pitkään, miten asiakasta voisi itseään opettaa parhaalla mahdollisella tavalla ymmärtämään omaa hartian ja niskan alueen toimintaa. Ratkaisuksi muodostui yhdistelmä perinteistä laadukasta fysioterapiaosaamista ja uutta teknologiaa. Yhdistämällä hidastuskuvaan soveltuva HD-kamera, tv-näyttö ja liikkeenanalysointiohjelma mahdollistuu kehon liikeiden ja liikkeen häiriöiden ymmärtäminen täysin uudella tavalla. Alkuhaastattelun jälkeen asiakas siirtyy ruudun eteen, jossa hän näkee reaaliaikaisen videokuvan oirealueesta.

Hartiarenkaan alueen tutkimisessa käytetään tyypillisesti taka- ja sivuprojektioita. Tutkiminen aloitetaan seisoma-asennon arvioimisesta, josta voidaan havaintoviivojen tai -pisteiden avulla hahmottaa asiakkaalle kuntoutumiselle olennaisia asioita. Staattisen asennon tutkimista seuraa liikkeen analysointi.

Hartiarenkaan biomekaniikka

Olkapää on olkavarren ja lapaluun välinen niveltymä. Niveleen yhdistyy myös solisluu. Tätä yhdistelmää kutsutaan hartiarenkaaksi. Myös selän asento vaikuttaa suoraan, missä asennossa olkapää on. Hartiarenkaan liikuttamisesta vastaa käden, olkapään, yläselän, keskivartalon ja niskan alueen lihakset ja lihaskalvot. Olkapään kiertäjäkalvosin eli rotator cuff- lihakset ovat merkittävässä roolissa olkapään moninaisissa liikkeissä. Näitä lihaksia ovat m.supraspinatus, m.infraspinatus, m.subscapularis ja m.teres minor. Rotator cuff-lihasten tärkeimpiä tehtäviä on tukea olkapäätä niskan, selän, käden ja olkapään liikkeissä.

Rotator cuff-lihasten tehtävä on myös vähentää olkaluun päähän kohdistuvaa painetta. Lapaluun liikkuvuus ja hartiarenkaan lihasten motorinen kontrolli eli liikkeiden hallinta, muodostavat vahvan perustan olkapään toiminnalle. Esimerkiksi kättä nostettaessa ylös, tulee lapaluun myös kiertyä ylös ja kallistua taakse, jotta hyvä liikelaajuus käden nostolle mahdollistuu. Lapaluuhun kohdistuvat raskaat toistokuormitukset, yleinen lihasheikkous ja vammat voivat häiritä lihasaktivaatioita. Virheellisiä kuormituksia voivat aiheuttaa myös tiettyjen niskan ja hartian lihasten liian suuri jäykkyys.

Liikekontrolli ja olkapää

Tapamme liikkua on aina yksilöllinen. Ei ole oikeaa tai yksiselitteisesti väärää tapaa liikkua. On eduksi kyetä tuottamaan liikettä erilaisia malleja käyttäen ja hallitsemaan lihaksistoaan. Tapamme liikkua saattaa muuttua yksipuoliseksi, esimerkiksi tiettyjen työtehtävien tai liikuntaharrastusten myötä, jolloin saattaa syntyä ns. liikekontrollin häiriöitä, jotka taas ajan kanssa saattavat edesauttaa vaivojen syntymisessä.

Hartiarenkaan alueella liikkeen häiriöitä ovat tyypillisesti lihaskoon muutokset, liikekontrollin muutokset, muuttunut aktivoituminen ja kinematiikka, hartiarenkaan ja niskan muuttunut asento, käden nostossa muuttunut lapaluun asento ja muuttunut lavan tukilihaksen aktivoituminen.

Hartiarengas on yläraajan linkki muuhun vartaloon ja sen liikekontrolli ja lihasten oikea-aikainen toiminta ja riittävä lihasvoima ovat edellytys yläraajan hyvälle toiminnalle. Lapaluun asento- ja liikekontrollin muutoksilla on osoitetettu selkeä yhteys ahdas-olkapää oireyhtymään, jossa kipu usein säteilee olkavarren ulkosyrjää pitkin, kiertäjäkalvosimen jännekipuihin ja –repeämiin, olkanivelen toiminnalliseen väljyyteen ja liikkeen jäykkyyteen. Näyttöä on myös lihasaktivaatiomuutoksista, kuten tiettyjen tukilihasten heikentymisestä ja esimerkisi pinnallisen hartialihaksen liiallisesta jäykistymisestä.

Laajaan tutkimusaineistoon peilaten, fysioterapian tulee sisältää hartian alueen liikkuvuutta edistävää ja kiertäjäkalvosimen sekä lapaluun lihashallintaa lisäävää harjoittelua. Myös hyvän ryhdin opettelun, yleisen terveydentilan edistämisen sekä psyykkisten yksilöllisten stressitekijöiden huomioimisen on todettu lisäävän paranemisen ennustetta.

Kuntoutuksessa ja kivun hoidossa käytetään tarpeen mukaan myös manuaalisia käsittelyitä. Näitä voivat olla esimerkiksi lihaskalvokäsittelyn, nivelten liikelaajuutta tai kivuliaan lihaksen toimintakykyä lisäävät käsittelyt. Olkapään kuntoutuksessa tärkeimmässä roolissa on omahoito, eli se mitä tapahtuu vastaanoton ulkopuolella.

Fysioterapian keskeisenä tarkoituksena on lisätä asiakkaan ymmärrystä vaivastaan ja ohjeistaa konkreettisia neuvoja oireen lievittämiseksi. Asiakkaan tulee ymmärtää vaivan perusteet ja kyetä säätelemään itse kuormitustasoa oirealueella. Oli kyseessä lievä satunnainen kipuoire tai hankalan tapaturman aiheuttama käden toimintakyvyn totaalinen menettäminen, tehokkainta kuntoutumista on oppia oman kehonsa asiantuntijaksi.

Teknologian kehittymien on mahdollistanut erilaisten harjoitusmenetelmien hyödyntämisen. Esimerkiksi biopalauteharjoittelun kautta asiakas saa paremman ymmärryksen vaivan alkuperästä ja oppii paremmin säätelemään kuormitustasoa oirealueella.

Katso myös nämä

Scroll to Top
PIRKANMAA

Tampere, Pirkkala

TAPIOLA, ESPOO

Ajat varattavissa Tapiolan Fysiogeriatrian
ajanvarausjärjestelmässa.